Bir Zaha Hadid Projesinde çalıştıysanız...

11.02.18

“Bir büyük proje içinde yer almak ve katkıda bulunmak çok keyifli bir durum...”
HUNBERK

Bir Zaha Hadid projesinde çalışıp işi tamamladıysanız, en azından kendim için söyleyebilirim ki, yandınız. Sonuç muhteşem bile olsa tadına varamazsınız. Aklınıza bir soru takılır kalır; ben şimdi ne yapacağım? Kısaca anlatmak istediğim; bir Zaha Hadid projesini bitirip, diğerine başlamak müthiş olurdu...

”Bakü/HAMP projesi bende; sanki bir dağın yontulmasıyla oluşmuş, sırt sırta oturmuş iki kadın duygusu uyandırır. Doğulu birinin batıya, batılının da doğuya bakan yüzleri gibi hayal edebileceğimiz bir anıt binadır.”

Bir Zaha Hadid projesinde çalışıp işi tamamladıysanız, en azından kendim için söyleyebilirim ki, yandınız. Sonuç muhteşem bile olsa tadına varamazsınız. Aklınıza bir soru takılır kalır; ben şimdi ne yapacağım? Kısaca anlatmak istediğim; bir Zaha Hadid projesini bitirip, diğerine başlamak müthiş olurdu...

”Bakü/HAMP projesi bende; sanki bir dağın yontulmasıyla oluşmuş, sırt sırta oturmuş iki kadın duygusu uyandırır. Doğulu birinin batıya, batılının da doğuya bakan yüzleri gibi hayal edebileceğimiz bir anıt binadır.”

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.